-‘๑’ Chat Room -‘๑’-
Cấm đưa link quảng cáo,bậy bạ lên CB!            Nghiêm cấm nói tục, chửi bậy trong CB!           Cấm đả kích các thành viên khác trên CB!
Cấm đưa link quảng cáo,bậy bạ lên CB!
Nghiêm cấm nói tục, chửi bậy trong CB!
Cấm đả kích các thành viên khác trên CB!

Thêm Chức Năng Thỉnh Thầy !